Algemene voorwaarden

Uitgeverij het Huis van Linnaeus inzake kwartaalblad onzeeigenTUIN en verwantte producten 

Definities
De Uitgever: Uitgeverij het huis van Linnaeus, hierna te noemen de Uitgever.
Wederpartij: De rechtspersoon dan wel natuurlijke persoon die met de Uitgever een overeenkomst met betrekking tot een Abonnement sluit.
Abonnement: De overeenkomst waarbij de Uitgever op periodieke basis een medium met informatie tegen een vaste (periodieke) vergoeding verstrekt.

I. Algemeen
1.1 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Wederpartij wordt door de Uitgever uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.2 De Uitgever is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder opgaaf van redenen. Wijzigingen worden een maand na kennisneming van de gewijzigde algemene voorwaarden van rechtswege van kracht. Kennisneming wordt geacht plaats te hebben gevonden na toezending door de Uitgever aan Wederpartij. Indien Wederpartij niet instemt met de bekendgemaakte wijzigingen, heeft Wederpartij, in afwijking van art. 3, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, de bevoegdheid de overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, op te zeggen.
1.3 Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt door een bevoegde instantie, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht. De vernietigde bepaling wordt geacht te zijn vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk overeen stemt met de strekking van de vernietigde bepaling.
1.4 In het geval de Uitgever niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, verwerkt zij daarmee in geen geval haar recht geheel of ten dele naleving van deze algemene voorwaarden te vorderen.

II. Het Abonnement
2.1 Een overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van de Uitgever.
2.2 Een overeenkomst komt eveneens tot stand na mondelinge bevestiging van de Uitgever.
2.3 De Uitgever is zonder opgaaf van redenen gerechtigd een verzoek tot het aangaan van een Abonnement te weigeren.

3.1 Een Abonnement word in geval van een overeenkomst voor bepaalde tijd stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode en tegen de op dat moment geldende prijs, tenzij het Abonnement schriftelijk is opgezegd door Wederpartij met een opzegtermijn van drie maanden.
3.2 De Uitgever kan naar eigen inzicht derden inschakelen voor de uitvoering van een overeenkomst.

IV. Betaling
 4.1 In het tarief voor het Abonnement zijn de verzendkosten binnen Nederland verdisconteerd.
4.2 Indien Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is alsdan een contractuele rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een deel van een maand als een volledige wordt gerekend, alsmede de wettelijke (handels-)rente tot aan de dag der algehele voldoening van de vordering.
4.3 Indien Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Wederpartij, met een minimum van € 50,- (vijftig Euro)]. Indien de Uitgever incassokosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, welke hoger zijn dan 15% van de vordering, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. In geval de vordering in rechte wordt ingesteld zullen daarmee samenhangende kosten zoals griffierecht en executiekosten integraal kunnen worden verhaald op Wederpartij. Over de hiervoor bedoelde kosten is Wederpartij de wettelijke (handels-)rente verschuldigd aan de Uitgever, tot aan de dag der algehele voldoening van de kosten aan de Uitgever.
4.4 Wanneer de Wederpartij uit hoofde van deze algemene voorwaarden, de overeenkomst tussen de Uitgever en Wederpartij, of anderszins kosten of rente verschuldigd is, worden door de Wederpartij verrichte betalingen eer st daarop in mind ering ge bracht en daarna pas op de verschuldigde hoofdsom. De Uitgever heeft het recht een aanbod tot betaling te weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. De Uitgever kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

V. Overdracht
5.1 Het is de Wederpartij niet toegestaan om rechten en/of plichten die aan een abonnement zijn verbonden over te dragen, tenzij de Uitgever hiertoe haar schriftelijke toestemming verleent.
5.2 De Uitgever kan de rechten en / of verplichtingen die zij aan de overeenkomst ontleent aan een derde overdragen. Voor zover dit de overeenkomst in kwalitatief of kwantitatief opzicht zou veranderen, is de Wederpartij gerechtigd het Abonnement alsdan met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

VI. Intellectueel Eigendom
6.1 Rechten van intellectueel eigendom op door de Uitgever uitgegeven periodieken, bladen, boeken, digitale media etc. berusten bij de Uitgever, tenzij anders weergegeven.
6.2 Gebruik van de door de Uitgever aan de Wederpartij onder de overeenkomst geleverde werken, impliceert een beperkt, niet overdraagbaar en niet exclusief gebruiksrecht, en omvat in geen geval het recht op gehele of gedeeltelijke openbaarmaking van dat werk. Evenmin impliceert het gebruiksrecht een recht op verveelvoudiging van dat werk, behoudens het bepaalde in de Nederlandse Auteurswet omtrent beperkingen.