Veldgids Rompgemeenschappen, Joop Schaminée e.a.

KNNV Uitgeverij, Zeist 2015
ISBN 978 90 501 1516 2

Dit nieuwe standaardwerk vormt een logisch tweeluik met de Veldgids Plantengemeenschappen van Nederland (deel 1). Samen zijn ze een handig hulpmiddel voor studenten, ecologen, beheerders en plantenliefhebbers. Plantengemeenschappen zijn groepen van samen voorkomende plantensoorten die typerend zijn voor de grote verscheidenheid aan biotopen, zoals moeras, grasland, akker en bos. Plantengemeenschappen zeggen veel over waterhuishouding, bodem, klimaat en landgebruik. Door intensivering zijn goed ontwikkelde plantengemeenschappen echter vrij zeldzaam geworden en verarmd. Dit zijn zogenaamde afgeleide gemeenschappen: de romp- en derivaatgemeenschappen. Ook daarvan is classificatie en identificatie van groot belang. De gids geeft een inleiding over en beschrijft 260 Nederlandse romp- en derivaatgemeenschappen; deze zijn ingedeeld naar biotoop – open water en moerassen; graslanden en heiden; kust en binnenlandse pioniermilieus; ruigten, bossen en struwelen. Er wordt een helder overzicht gegeven van de overkoepelende vegetatieklassen per gemeenschap, een beschrijving van ecologie en voorkomen in Nederland, plus een tabel met soortensamenstelling. Voor plantenliefhebbers die meer willen begrijpen van wat zij kunnen aantreffen in de natuur, ook waar deze overgaat in de eigen tuin, is dit een boek dat veel inzicht kan geven in de samenstelling van plantengemeenschappen. LD

 

€ 39,95

Onze bevriende relatie levert het product rechtstreeks.

Klik om te bestellen op GA VERDER.